انجمن علمی کامپیوتر

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

دومین مسابقه برنامه نویسی دانشجویی ACM در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار می شود.